Financiën

Het OCWM heeft een grote waaier van opdrachten: financiële en materiële steun verlenen aan mensen met problemen , ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang, huisvesting enz. Hiervoor moet personeel worden ingezet en dienen er heel wat werkingsmiddelen te worden aangekocht. Het geld daarvoor haalt het OCMW uit eigen inkomsten. Bijkomend ontvangt het OCMW van allerlei instanties (ook van de gemeente) hiervoor subsidies.

Bijvoorbeeld: inkomsten komen van verleende diensten, waar de gebruiker een maandelijkse factuur dient te betalen. Verloning van het personeel, de aankoop van materiaal, het verlenen van geldelijke steun, zijn dan weer uitgaven.

Deze inkomsten en uitgaven worden elk jaar in cijfers geraamd voor het daaropvolgende jaar; dit is het OCMW-budget. De OCMW-raad moet deze raming goedkeuren. Het budget geeft aan welke inkomsten mogen verwacht worden dat jaar, maar legt ook de grens van de uitgaven vast. Een ander document, de jaarrekening, is de cijfertest achteraf om te zien of de grenzen van het destijds geraamde budget niet werden overschreden.