FOD Sociale Zekerheid oorlogsslachtoffers

Personen die zich tijdens de oorlog 1940-1945 verdienstelijk hebben gemaakt op vaderlandslievend vlak hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aantal voorzieningen

1. Het statuut van nationale erkentelijkheid

  • politiek gevangene
  • weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling
  • werkweigeraar
  • burgerlijk weerstander, weerstander tegen nazisme en weerstander door de sluikpers
  • verplicht ingelijfde in het Duitse leger
  • zeevisser in oorlogstijd
  • rekruteringscentrum van het Belgisch Leger
  • ondergedoken joods kind
  • burgerlijk invalide

2. Invaliditeitspensioen voor burgers met een blijvende invaliditeit opgelopen ten gevolge van een oorlogsfeit tijdens de oorlog 1940-1945. In geval van overlijden van de invalide kan de langstlevende echtgenoot het recht op een pensioen laten gelden.

3. Rente als weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling, werkweigeraar of weerstander tegen het nazisme en de zeevissers in oorlogstijd. Ook weduwen kunnen eventueel aanspraak maken op een weduwerente.

4. Lijfrente voor slachtoffers van radicale vervolging tijdens de oorlog. De rente kan worden verleend aan wezen van wie beide ouders tijdens de deportatie zijn overleden.

Bijkomende sociale voordelen


1. Terugbetaling van remgelden
Voor titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid en de rechthebbenden van politiek gevangenen.

2. Vrijkaart voor vaderlandslievende reden bij de NMBS, De Lijn, TEC en MIVB.
Voor titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun weduwen

3. Vrijstelling van de belastingheffing door Duitsland op de pensioenen toegekend voor prestaties uitgevoerd tijdens de oorlog 40-45Je kan voor info en voor het invullen van vragenlijsten steeds terecht bij één van de OCMW-medewerkers van de dienst sociale voordelen.

 

Contact

De dienst sociale voordelen is gehuisvest op het
OCMW, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 74, fax 015 25 79 79,
mail soc-voordelen@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Aanvragen sociale voordelen (pensioenen, tegemoetkomingen, parkeerkaart,… ) gebeuren bij voorkeur op afspraak /via huisbezoek.
Er wordt echter een beperkte permanentie voorzien, nl. op maandag en woensdagvoormiddag tussen 9u-12u. De Dienst sociale voordelen behoudt een wekelijkse avondzitdag op maandag tussen 19u-20u

<< Sluitingsdagen >>