Verwarmingstoelage

Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om jouw woning te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Niet voor:
aardgas via aansluiting op het distributienet
propaangas en butaangas in gasflessen

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
 • leefloongerechtigde;
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
 • gerechtigde op het OMNIO-statuut;

en het inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen (m.i.v. 01/06/2016)

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan
€ 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste.

Categorie 3: personen met schuldenoverlast


Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling
en je maatschappelijk werker stelt vast dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Dan heb je recht op een verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Voor grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

Per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof voor maximum € 210,00 per jaar.

Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00 per jaar.

Welke documenten moet je voorleggen?

 • (kopie van) identiteitskaarten van alle personen die op het leveringsadres wonen;
 • klevertjes van de mutualiteit van alle personen die op het leveringsadres wonen;
 • leveringsfactuur of –bon;
 • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
 • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar
 • voor categorie 2, bewijzen van eventuele eigendommen die in het bezit zijn van iemand van de gezinsleden
 • voor categorie 2, je meest recente belastingbrief.

Het OCMW zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen jouw inkomensgegevens en die van de leden van jouw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij het OCMW van jouw gemeente, of op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

Wanneer aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering.

 

Contact

Energiecel
Yannick Van Mechelen
Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 87 64, Fax. 015 25 79 79
mail lac@ocmw-heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma. 9 - 12 uur
Wo. 9 - 12 uur

Er is mogelijkheid om op afspraak langs te komen/huisbezoek.

<< Sluitingsdagen >>